0
 • Разнообразен асортимент
 • Качествени тапети
 • Реални наличности
 • Опростен процес по онлайн поръчки
 • Доставка само за 1 ден
 • 20 годишен опит
 • Отговорност и коректност
 • Физически магазини - закупуване на място
 • Професионални консултации

Политика за поверителност

Политика за поверителност на фирма Евродекор Бургас ООД

Настоящият документ представя подхода на Евродекор Бургас ООД за защитата на личните данни с цел изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни). Една от основните ни отговорности като търговска фирма е да гарантираме сигурността на поверената ни информация. Политиката за поверителност дава отговор на значимите въпроси, свързани с обработката на лични данни в магазините ни. Политиката важи за всички наши обекти, включително и онлайн магазини.

Моля, отделете време, за да се запознаете с Политиката ни за поверителност.

 

1. Кои сме ние?

Евродекор Бургас ООД е ориентирана към развитие търговска фирма. Ние предоставяме клиентски продукти както юридически лица , така и на частни лица. Евродекор Бургас ООД е администратор на лични данни със следните данни за контакт:

Адрес на управление: град Бургас, ул. “Цар Калоян” №5, партер, телефон +359889565038

 e-mail: tapetiburgas@gmail.com

 

2. Защо Евродекор Бургас ООД събира и използва Вашата лична информация

Фирмата събира, обработва и съхранява лична информация поради различни причини и на базата на няколко правни основания. Ние използваме предоставените ни от Вас лични данни, за да получим, обработим и изпратим Вашите поръчки  за продукти.

Съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679 и действащото българско законодателство ние имаме право да използваме лична информация при наличие на едно или няколко от изброените по- долу правни основания:

• По силата на сключен с Вас договор;

• По силата на Търговския и счетоводен закон;

• Когато имаме легитимен интерес;

• Когато предоставите съгласие си.

Когато имаме свързана с нашата дейност причина да използваме Вашата информация, използваме като основание "легитимен интерес". Когато се позоваваме на него при обработка на предоставената от Вас информация, ние се стремим към гарантиране на справедлив баланс между легитимните интереси на Фирмата и Вашите права.

Регламент (ЕС) № 2016/679 третира някои категории чувствителни лични данни като специални. Такива са информация за расов или етнически произход, политическа ориентация, сексуална ориентация, религиозни убеждения, членство в синдикални организации, здравни данни и документи за съдимост. Евродекор Бургас ООД декларира ,че не използва и не събира такива данни от своите клиенти.

 

Фирмата  получава, обработва и съхранява Вашите лични данни на базата на следните основания:

 

2.1. Да отговори на законови задължения:

От нас като търговска  институция, се изисква да обработваме и съхраняваме Вашите лични данни, при спазване на определени законови изисквания: 

• Да отговаряме на запитвания от проверяващи държавни органи , да предоставяме данни, както е предвидено в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и друга свързана регулаторна рамка в съответствие с установяването на справедлив и законосъобразен счетоводен процес;

• Да поддържаме видеонаблюдение за контрол и  обезпечаването на сигурността на търговските салони

 

2.2. При встъпване и/или при изпълнение на търговски  отношения:

При встъпване на търговски взаимоотношения

• Да обработва плащания, които са извършени от Вас или към Вас.

• Да се свързва с Вас по пощата, телефона, чрез текстови съобщения, електронната поща, или по друг начин, който не противоречи на закона.

• Да Ви предоставя информация за продуктите, да отговаря на Вашите запитвания, жалби или молби.

• Като част от изпълнението на нашите договорни отношения с Вас, в определени случаи споделяме Вашите данни с доставчици на услуги (експерти в дадена област и/или подизпълнители) с цел по-доброто Ви обслужване. (Например, при извършване на куриерски и счетоводни  услуги ).

 

2.3. Да управляваме дейността си чрез легитимен интерес:

Легитимните интереси, поради които Фирмата трябва да обработва , предоставените от Вас лични данни основно са:

• Фирмата  може да събере допълнителна информация за Вас от достъпни публични регистри като например: Търговски регистър, Булстат регистър,  и др.

• С цел да Ви предостави висококачествени и навременни продажби, Фирмата  може да сподели предоставената от Вас информация с други организации или други доставчици на услуги;

• Да записва разговорите, проведени с Вас чрез нашия център за обаждания, с цел по- качественото Ви обслужване;

• Да се свърже с Вас за маркетингови цели и обратни мнения относно закупените продукти

• Да използва и обработва, предоставени от Вас лични данни при упражняване на правото на защита на фирмата , включително когато е необходимо да предприеме действия по принудително изпълнение (например събиране на дължими суми за транспортни услуги при неполучени пратки);

• Да поддържа видеонаблюдение, което не е предвидено в закон, напр. в търговските обекти с цел предотвратяване на престъпления или измами;

• Да осигури сигурност и непрекъснатост на бизнес процесите и дейностите;

• Да осигури стриктно управление на риска;

 

2.4. Когато сте предоставили съгласие:

Фирмата  използва, обработва и съхранява Ваши лични данни след изричното Ви съгласие в следните случаи:

• При осъществяване на договор от разстояние или извършване на специална доставка във физическите магазини;

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време чрез нашите канали за контакт. В този случай фирмата  няма да използва данните Ви за целите, описани по-горе.

 

3. Какви лични данни обработваме

Фирмата  събира, записва, структурира, организира, обработва, съхранява, при необходимост коригира лично или чрез свой представител или чрез други  канали за комуникация като имейл или нашите  интернет страници различни видове лични данни, от нашите клиенти (потенциални, настоящи и бивши) в контекста на създаване/развиване на бизнес търговски взаимоотношения. Информацията, която обработваме, структурираме, анализираме и съхраняваме, може да варира в зависимост от продуктите и услугите, които клиентът използва. Тя попада в различни категории, както е посочено по-долу:

 

Идентичност и данни за контакт

Име, адрес ( регион на страната, пощенски код, град, адрес), информация за контакт (личен имейл адрес, домашен и/или мобилен телефонен номер, работен телефонен номер, работен имейл адрес и данъчна информация,

Информация, свързана с продажбите

Данни от изпълнението на продажби- данни за банкови сметки, данни от кредитни / дебитни карти,  други данни свързани с извършването на продажбата

Техническа информация и онлайн идентификация

Информация: за електронната комуникация и идентичност на потребителя като име, телефон ; за местоположението на устройството, за уникален идентификатор на устройството, за IP адрес на устройството, чрез което се заявяват онлайн поръчки; подробности за устройството и технологията, която използвате; и информацията относно „бисквитки“, ползвани на нашите интернет страници;

Информацията, която ни предоставяте за друго лице или предоставена информация за Вас от друг

В случай, че ни предоставите информация за друго лице или друго лице ни предостави информация за Вас, можем да я добавим към личната информация, която вече имаме и ще я използваме по начините, описани в тази Политика за поверителност.

Забележка: Физическо или юридическо лице, разкрива информация за други лица, само в случаите, при които е получил за това тяхното съгласие и може да осигури потвърждаването от тяхна страна на това съгласие пред фирмата. Лицето носи отговорност за предоставянето им в съответствие с Политиката за поверителност на фирмата и законодателството, свързано със защитата на личните данни.

Чувствителни категории лични данни

Фирмата не  съхранява и обработва информация, която включва чувствителни лични данни, като здравословна информация или съдебна такава и  лични данни на деца.

 

Други видове лични данни

Записи на изображения от видеонаблюдение, направени във или около магазините на Фирмата; гласови данни от телефонни записи; жалби и информация във връзка с изпълнението на правата на субекта на данни; записи от кореспонденция и друга комуникация с Фирмата;

 

4. Кога и как събираме информация за Вас

Този раздел изброява местата, откъдето събираме данни, които се считат за част от Вашите лични данни. Фирмата събира информация от различни източници и тя се отнася към всеки аспект от нашата дейност.

Фирмата  обработва данни, които Вие предоставяте или ние събираме в процеса на взаимоотношенията ни с Вас:

• Когато поръчвате  продукти по каталог;

• Когато използвате интернет страниците , когато пазарувате онлайн и посещавате магазините на Фирмата

• Когато ни предоставяте информация устно или писмено - във формуляри за поръчки, договори, имейли и писма, оплаквания, чрез разговори, проведени по телефона или други комуникационни канали; 

• Когато използвате нашите продукти или услуги, ние събираме подробности за това как и откъде ги достъпвате, както и история за тяхното използване;

• Използваме видеонаблюдение за наблюдение на магазините и  събиране на изображения.

 

Фирмата може също така да събира, обработва, класира и съхранява лични данни, които законно получава от юридически лица, физически лица или други източници:

• Обществено достъпна информация - в медиите, интернет страници, социалните мрежи, търговски указатели;

• Информация от публични регистри - Търговски регистър, Национален осигурителен институт, Национална агенция по приходите и др .;

• Информация от социално или икономически свързани лица, като работодатели, бизнес собственици, роднини или други лица;

• Информация от държавните органи и правоприлагащите органи;

• Информация от банки и други подобни;

 

5. Колко дълго съхраняваме Вашата лична информация

Срокът, в който се съхранява личната информация зависи от нейното естеството и от целите, за които се обработва. Евродекор Бургас ООД определя съответните периоди на съхранение, като взема предвид всички законови задължения за съхранение.

Ние ще обработваме Вашите лични данни, докато имаме бизнес взаимоотношения с Вас - като физическо лице или по отношение на нашите взаимоотношения с юридическо лице, което сте упълномощени да представлявате или на което сте собственик. След прекратяване на взаимоотношенията Ви с Фирмата личната информация се съхранява в съответствие със законовите задължения за съхранение, Търговския закон, Законът за Счетоводството, Данъчно- осигурителния процесуален кодекс и др.

Спазваме строг период на съхранение за изображения от видеонаблюдение. При единични случаи записите могат да бъдат съхранявани за по-дълъг период, например, при разследване на измама или когато са станали повод за образуване на наказателно производство.

Ако причината, поради която информацията се обработва е приключила, ако същата не е необходима повече и ако законовите срокове за нейното съхранение са изтекли, последната се унищожава или анонимизира, което означава, че от личните данни се премахват всички идентификационни характеристики.

Ако желаете да получите допълнителна информация за срокове за съхранение, свържете се с длъжностното лице за защита на личните данни, като използвате контактите в тази Политика за поверителност.

 

6. Задължен ли съм да предоставям лични данни

В контекста на търговските взаимоотношения с Фирмата трябва да предоставите лични данни, които са необходими за установяване и поддържане на съответните бизнес отношения, както и данни, които Фирмата трябва да събере на базата на местното и европейското законодателство. Можете да изберете да не давате или да споделяте с нас лична информация. Моля, имайте предвид, че ако не ни предоставите необходимите данни, няма да можем да започнем или да продължим нашите бизнес взаимоотношения с Вас като физическо лице, или с Вас като упълномощен представител или бенефициент на юридическо лице.

Понякога поисканата от нас допълнителна информация не се основава на закон или договор, но същата има съществено значение за нас. Събирането на същата се извършва само при наличие на изразено от Ваша страна съгласие.

 

7. Как защитаваме Вашите лични данни

Ние сме въвели редица мерки, с цел да подсигурим безопасност и сигурност на информацията. Ние прилагаме всички технически и организационни мерки, изисквани от Закона за защита на личните данни, Фирмата има необходимите структури за информационна сигурност като например лице за защита на данните, както и специалист Информационна и ИТ сигурност.

Ние изискваме от нашия персонал и трети обработващи Ваши данни лица да спазват високи стандарти за защита на данните, включително задължение да пазят конфиденциална всяка информация, както и да прилагат подходящи мерки за обработване и трансфер на информация. Имаме политика за защита на личните данни и процедура при нарушаване свързано с лични данни.

 

8. Използване на личната информация за директен маркетинг

Фирмата не използва лична информация за директен маркетинг

 

9. Автоматизирано вземане на решения

Фирмата не използва автоматизирано вземане на решения и профилиране в процеса на установяване на бизнес отношения с Вас.

 

10. Бисквитки

Евродекор Бургас ООД използва „бисквитки”.

“Бисквитката” (cookie) е малък текстов файл, който нашият уеб сървър изпраща до папката за бисквитки на Вашия компютър. Основната функция на „бисквитката“ е да позволи на нашия уеб сървър да разпознава частично настройки на Вашата операционна система и Интернет Браузър с цел подобряване и оптимизация на работата на нашият уебсайт. Друга важна цел на „бисквитката“ е да даде обратна информация за ефективността на сайта ни и да събере статистически данни, чрез които ние можем д а подберем и подобрим услугите, които предлагаме.

Някои „бисквитки“ са важни за функционирането на сайта и се активират автоматично при посещение от потребителите.

Можете да блокирате или ограничите "бисквитките", зададени от всеки уебсайт, включително от сайтовете на фирмата, чрез настройките н а всеки браузър и н а всяко устройство, което използвате за достъп до интернет.

Моля, имайте предвид, че някои от нашите услуги, като например Онлайн пазаруване, няма да работят, ако вашият браузър не поддържа "бисквитки".

 

Категории Бисквитки

- Категория: СТРОГО НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ

PHPSESSID - докато разглеждате страниците на този сайт, бисквитката на сесията казва на уебсайта, че вие сте един и същ човек, който прави заявка към уеб страниците, а не нов посетител. Тази „бисквитка“ не ви идентифицира лично и не е свързана с друга информация, която съхраняваме за вас.
Изтича - При приключване на сесията на сърфиране


-Категория: АНАЛИТИЧНИ БИСКВИТКИ
 

 

2 години

Тази постоянна „бисквитка“ на 3-та страна на отдела за анализи на Google се използва за разграничаване на потребителите при събиране на информация за посещенията на страницата. Тази „бисквитка“ ни помага да определим зоните на уеб сайта, които трябва да се подобрят и „бисквитката“ _ga не позволява на Monsanto да идентифицира лично потребителя, тъй като никаква лична информация или данни не се проследяват.

 

10 минути

Тази сесийна „бисквитка“ на 3-та страна на отдела за анализи на Google (Google Analytics) се използва за проследяване честотата на заявките към техните сървъри. Тази „бисквитка“ ни помага да идентифицираме зоните от уеб сайта, които трябва да се подобрят и „бисквитката“ _gat не позволява на Монсанто да идентифицира лично потребителя, тъй като никаква лична информация или данни не се проследяват.

 

2 години

Използва се за разграничаване на потребители и сесии. Бисквитката се създава, когато javascript библиотеката изпълнява и няма съществуващи cookies __utma. Бисквитката се актуализира всеки път, когато данните се изпращат в Google Анализ.

 

11. С кого споделяме Вашата лична информация

Евродекор Бургас ООД може да споделя Вашата лична информация с външна организация с цел изпълнение на нашите търговски задължения. Фирмата  споделя предоставената от Вас информация само с ограничен брой лица и фирми, като споделянето на информацията се извършва по силата на договорни споразумения, сключени с Фирмата, чрез които се гарантира спазването на исканията за поверителност и защита на данните съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) № 2016/679. Ние позволяваме на доставчиците на услуги да използват Вашата информация единствено в съответствие с нашите указания след като сме се уверили, че те разполагат с подходящи мерки за защита на информацията.

Споделянето може да се случи при следните обстоятелства и / или със следните получатели, например:

Публични органи, с които имаме публично или законово задължение да обменяме информация: Надзорни и други регулаторни и публични органи. Примери за това са НАП, КЗП , КЗЛД и др.

Ваши упълномощени представители: всеки, който дава инструкции или управлява Вашите сметки, поръчва , получава и закупува от Ваше име и за Ваша сметка.

Фирми, които предоставят услуги с цел изпълнение на легитимните ни интереси или договорни задължения: например адвокатски кантори, счетоводители, разработчици на софтуер, куриери и др.

Моля, обърнете внимание, че всички горепосочени получатели обработват вашите данни изключително за целите, за които са били събрани.

13. Права на физическите лица

Според Регламента за защита на личните данни всички лица имат следните права:

• Да получават информация за обработката на техните лични данни;

• Да получат достъп до съхраняваните за тях лични данни;

• Да поискат неверни, неточни или непълни лични данни да бъдат коригирани;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

С цел встъпване в търговски взаимоотношения  с Вас, “Евродекор Бургас” ООД, ЕИК 202390355, със седалище и адрес на управление град Бургас, ул. “Цар Калоян” №5, партер, ИН по ДДС № BG202390355, web: http://tapeti-burgas.com/, http://фототапет.бг/  e-mail: tapetiburgas@gmail.com, телефон +359 889 565 038, в качеството си на администратор на лични данни, Ви информира:

 

Евродекор Бургас ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни само когато го налага търговската ситуация. В случай, че искате да станете наш клиент Ви информираме, че обработваме личните Ви данни съгласно чл. 6, ал. b) от Регламент (ЕС) № 2016/679 и действащото българско законодателство за встъпване в търговски взаимоотношения. Моля, имайте предвид, че по време на търговски взаимоотношения с нас, Фирмата обработва предоставените от Вас данни на същото правно основание, както и във връзка с други правни разпоредби, приложими към нас, като търговска фирма .СРОКЪТ, в който се съхранява личната информация зависи от нейното естеството и от целите, за които се обработва. Евродекор Бургас ООД определя съответните периоди на съхранение, като взема предвид всички законови задължения за съхранение.. Ако причината, поради която информацията се обработва е приключила, ако същата не е необходима повече и ако законовите срокове за нейното съхранение са изтекли, последната се унищожава или анонимизира, което означава, че от личните данни се премахват всички идентификационни характеристики.

 

Фирмата не използва АВТОМАТИЗИРАНО вземане на решения и профилиране в процеса на установяване на бизнес отношения

Ние сме въвели редица мерки, с цел ЗАЩИТА на информацията. Ние прилагаме всички технически и организационни мерки, изисквани от Закона за защита на личните данни, най-добрите фирмени практики и свързаното с търговското  законодателство. Ние изискваме от нашия персонал и трети обработващи Ваши данни лица да спазват високи стандарти за защита на данните, включително задължение да пазят конфиденциална всяка информация, както и да прилагат подходящи мерки за обработване и трансфер на информация.

Евродекор Бургас ООД използва „бисквитки”. За повече информация, моля запознайте се с Политиката на Фирмата за използване на „бисквитки“.

Информираме Ви, че според Регламента за защита на личните данни всички лица имат следните права:

 

Да получават информация за обработката на техните лични данни;

 • Да получат достъп до съхраняваните за тях лични данни;
 •  Да поискат неверни, неточни или непълни лични данни да бъдат коригирани;
 •  Да поискат да бъдат "забравени" - да поискат личните им данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими или ако законните/договорните срокове за тяхното съхранение и обработка са изтекли;
 •  Да получават личните си данни в машинно четим формат и да ги изпратят на друг администратор ("преносимост на данни");
 • Да възразят срещу обработването на личните им данни за маркетингови цели или когато са свързани с определена ситуация;
 • Да изискват ограничения при обработването;
 • Да изискват решения, основаващи се на автоматизирана обработка, които ги засягат, и въз основа на лични данни, да се вземат от физически лица, а не само от компютри.

Контакти

Лицата могат да упражнят правата си, като се свържат с нас чрез данните за контакт на Фирмата:

Адрес: ул. Цар Калоян №5, партер, гр. Бургас

Тел .:+359889565038

Елена Тодорова

tapetiburgas@gmail.com

За разрешение за достъп и коригиране на Вашите лични данни или други искания, свързани с правата Ви на субекти на данните, моля, подайте заявление в някой от магазините  на Фирмата или използвайте имейл съобщение.

Също така имате право да се подадете сигнал в Комисия за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни

Бул. Цветан Лазаров 2

София 1592

тел. +359 2 915 3523

факс +359 2 915 3525

електронна поща: kzld@cpdp.bg

интернет сайт: http://www.cpdp.bg/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Декларация за защита на личните данни за интернет страниците на Евродекор Бургас ООД

 

Целта на тази декларация за защита на личните данни е да Ви информира за естеството, обхвата и целта на личните данни, които събираме, обработваме и съхраняваме за Вас или които Вие лично ни предоставяте, докато посещавате нашите интернет страници.

 

Обща информация

За Евродекор Бургас ООД защитата на данните е особено важен приоритет. Използването на интернет страниците на Евродекор Бургас ООД е възможно без предоставяне на конкретни лични данни. В случай, че искате да пазарувате чрез нашите интернет страници, обработването на лични данни може да стане необходимо.

Обработката на лични данни като име, адрес, електронен адрес или телефонен номер се извършва съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) и в съответствие с действащото българско законодателство, приложимо към Евродекор Бургас ООД.

Като администратор на лични данни, Евродекор Бургас ООД е въвело редица технически и организационни мерки, за да осигури най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез интернет страниците си. Въпреки това, при изпращането на информация през интернет не може да Ви бъде гарантиран пълния обем на защита на Вашите лични данни. Поради тази причина може да ни предоставяте лични данни чрез алтернативни канали.

 

Събиране на информация

Интернет страниците  на Евродекор Бургас ООД събират общи данни и информация, когато физическо лице или автоматизирана система я достъпват. Тези общи данни се съхраняват във файловете за активност (log файлове) на сървъра, обслужващ интернет страницата. Могат да бъдат събрани:

1. използваните видове и версии на браузъра,

2. операционната система, използвана от устройството, чрез което се достъпва страницата,

3. интернет страницата, от която достига до нашите интернет страници,

4. подчинени интернет страници

5. датата и часа на достъп до интернет страницата,

6. адреса на интернет протокола (IP адрес),

7. доставчика на интернет услуги на устройството, чрез което се достъпва страницата

8. всички други подобни данни и информация, която може да бъде използвана в случай на атака на нашата информационна система.

 

При използването на тези общи данни Евродекор Бургас ООД не прави изводи за вас. Тази информация е необходима за:

1.правилното представяне на съдържанието на нашите интернет страници,

2.оптимизиране на съдържанието на нашите интернет страници, както и нейното популяризиране,

3.осигуряване на дългосрочно функциониране на нашата информационна система и технологията на интернет страниците

4.предоставяне на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибер атака.

 

Евродекор Бургас ООД статистически анализира анонимно събраната информация с цел повишаване на защитата на данните на Фирмата и осигуряване на оптимално ниво на сигурност на личните данни, които обработва. Анонимните данни на файловете за активност (log файлове) се съхраняват отделно от предоставените от Вас лични данни.

 

Възможност за контакт чрез интернет страницата

Интернет страницата на Евродекор Бургас ООД съдържа информация, която дава възможност за бърз контакт (например формуляри за въпроси, похвали и рекламации), както и директна комуникация с нас, която включва и общ имейл адрес на Фирмата. Ако се свържете с нас по електронна поща или чрез формуляр, предадените от Вас лични данни се съхраняват автоматично. Личните данни, който доброволно са ни предоставени от Вас, се съхраняват с цел обработка или осъществяване на връзка с Вас.

 

Защита на данните при кандидатстване за услуга/работно място

Всички формуляри за предоставяне на продукт/услуга, запитвания или кандидатстване за работно място, подадени онлайн или по електронна поща, ще бъдат предмет на същите условия като тези, попълнени на хартиен носител.. По време на попълването на съответния формуляр за кандидатстване ще бъдете уведомени за всички допълнителни специфични мерки за защита на личните Ви данни.

 

Използване на „бисквитки“

Интернет страниците на Евродекор Бургас ООД използват „бисквитки”.

"Бисквитките" са текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър. Те представляват малък текстов файл, който нашият уеб сървър изпраща до папката за бисквитки на Вашия компютър. Чрез използването на "бисквитки", Евродекор Бургас ООД може да предостави на потребителите на тази интернет страница по-лесни за използване услуги, които не биха били възможни без настройката на "бисквитките". За повече информация, моля, вижте Политиката за поверителност на Фирмата.

Вие можете по всяко време да прекратите използването на "бисквитките" свързани с нашите интернет страници чрез съответната настройка на използвания от вас интернет браузър. По този начин се отказвате от инсталиране на "бисквитките" във вашата компютърна система. Освен това, вече инсталираните "бисквитки" могат да бъдат изтрити по всяко време чрез почистване на паметта на интернет браузъра или други софтуерни програми. Това е възможно при всички интернет браузъри.

 

Правно основание за обработване на данни

Ние обработваме лични данни от интернет страницата въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е). от Регламент (ЕС) № 697/2016, който предвижда, че обработването е необходимо за целите на легитимния интерес на Фирмата, освен когато пред този интерес преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните.

 

Срок на съхранение на личните данни

Фирмата обработва и съхранява Вашите лични данни само за периода, необходим за постигане на целта за съхранение, или в съответствие със законовите задължения за съхранение, основани на европейското или местно законодателство. Ако целта за съхранение е приключила или срокът на съхранение е изтекъл, личните данни се унищожават/изтриват в съответствие със законовите изисквания.

 

Защита на данните относно прилагането и използването на Google Analytics

На своите страници Фирмата е интегрирала компоненти на Google Analytics. Google Analytics използва предимно "бисквитки" поставени от същите интернет страници за подаване информация за посетител, данни, свързани с устройството / браузъра, IP адреса и дейности в страницата или приложение за измерване и отчитане на статистически данни за потребителската активност в интернет страниците и / или приложенията, които използват Google Analytics.

Потребителите могат да деактивират "бисквитките" или да изтрият всяка отделна „бисквитка“. Освен това Google Analytics поддържа допълнително приложение за браузър, което след като бъде инсталирано и активирано, забранява измерването от Google Analytics за всяка интернет страница, посещавана от потребителя. Обърнете внимание, че тази добавка деактивира само измерването от Google Analytics. Потребителите могат по всяко време да възразят срещу събирането и съхранението на техните данни в бъдеще.

 

Автоматизирано вземане на решения

Не се прилага автоматично вземане на решения или профилиране в интернет страницата или върху личните данни, събирани от нея.

 

Свързани интернет страници

Евродекор Бургас ООД е поместила на своя сайт връзки към сайтовете на други институции. Евродекор Бургас ООД не е анализирала съдържанието на свързаните интернет страници и не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната  пълнота, точност и актуалност), съдържаща се в тези сайтове. Напомняме Ви, че различни потребителски условия за ползване ще важат за Вас като потребители на тези интернет страници.

 

Политика за поверителност на Фирмата

В допълнение към декларацията за защита на личните данни на интернет страницата, може да се запознаете с Политиката за поверителност, която също е налична на нашата страница.

 

Права на физическите лица

Според Регламента за защита на личните данни всички лица имат следните права:

• Да получават информация за обработката на техните лични данни;

• Да получат достъп до съхраняваните за тях лични данни;

• Да поискат неверни, неточни или непълни лични данни да бъдат коригирани;

• Да поискат да бъдат "забравени" - да поискат личните им данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими или ако законните/договорните срокове за тяхното съхранение и обработка са изтекли;

• Да получават личните си данни в машинно четим формат и да ги изпратят на друг администратор ("преносимост на данни");

• Да възразят срещу обработването на личните им данни за маркетингови цели или когато са свързани с определена ситуация;

• Да изискват ограничения при обработването;

• Да изискват решения, основаващи се на автоматизирана обработка, които ги засягат, и въз основа на лични данни, да се вземат от физически лица, а не само от компютри.

 

Контакти

Лицата могат да упражнят правата си, като се свържат с нас чрез данните за контакт на Фирмата:

Адрес: ул. Цар Калоян №5, партер, гр. Бургас

Тел .:+359889565038

Лице за защита на личните данни: Елена Тодорова , tapetiburgas@gmail.com

За разрешение за достъп и коригиране на Вашите лични данни или други искания, свързани с правата Ви на субекти на данните, моля, подайте заявление в някой от магазините  на Фирмата или използвайте имейл съобщение.


Днешна дата: 24.05.2024 г.

 

0889565038Чрез използването на този сайт, вие приемате “Политиката за поверителност